Algemene Voorwaarden A&O Adviesburo

Algemene Voorwaarden A&O Adviesburo BV

 1. Definities.
  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
 • Opdrachtnemer: A&O Adviesburo BV.
 • Opdrachtgever: de (rechts) persoon die opdrachtnemer verzoekt werkzaamheden voor hem/haar te verrichten.
 • Debiteur: de (rechts) persoon op wie opdrachtgever een (geld) vordering heeft, dan wel meent te hebben.
 1. Toepassingsgebied.
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door opdrachtnemer aanvaarde opdrachten, alsmede op ten behoeve van opdrachtgever verleende diensten en verrichte werkzaamheden, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is of wordt afgeweken.
 1. Aanvaarding van de opdracht door opdrachtnemer.
 • Op alle werkzaamheden van opdrachtnemer zijn de algemene voorwaarden van toepassing vanaf de eerste opdracht. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op vervolg en/of aanvullende opdrachten van opdrachtgever.
 • De opdrachtgever verklaart de algemene voorwaarden van opdrachtnemer te hebben ontvangen en hiervan kennis te hebben genomen en verklaart de inhoud van alle bedingen van de algemene voorwaarden zonder enig beding te aanvaarden.
 • Een aan opdrachtnemer verstrekte opdracht geldt als aanvaard indien dit aan cliënt is bevestigd of wanneer opdrachtnemer met de uitvoering is aangevangen.
 • Opdrachtnemer is ter aller tijde gerechtigd om een opdracht niet te aanvaarden of tijdens de uitvoer van een opdracht deze stop te zetten en terug te geven aan opdrachtgever, zonder daar een motiverende reden voor op te geven.
 1. Omschrijving diensten.
  Onder diensten wordt verstaan alle werkzaamheden, die opdrachtnemer zal uitvoeren om betaling van de openstaande vordering te verkrijgen zoals:
 • Het geven van advies.
 • Het op een minnelijke manier schikken van de vordering.
 • Het opstellen van processtukken.
 • Het verlenen van bijstand.
 • Het opmaken van dagvaardingen.
 • Het optreden als gemachtigde in een zaak.
 • Het afwikkelen van vonnissen.
 1. Tarieven.
 • Als de debiteur in de minnelijke fase betaald ontvangt de opdrachtgever de hoofdsom en opdrachtnemer de buitengerechtelijke kosten.
 • Mocht debiteur niet tot betaling willen overgaan, dan verlaat opdrachtnemer de minnelijke fase en zal opdrachtnemer doorgaan naar de gerechtelijke fase. Dit houdt in dat opdrachtgever drie (3) voorschotnota’s ontvangt. Te weten een rekening voor de buitengerechtelijke kosten, de deurwaarderskosten en een rekening voor het griffierecht. Deze kosten worden opgenomen in de dagvaarding en verhaald op de debiteur. De voorschotnota’s moeten door opdrachtgever per omgaande betaald worden, zodat na de eerste betaling de dagvaarding wordt opgemaakt. Nadat de dagvaarding is uitgebracht ontvangt opdrachtgever de nota van de deurwaarderskosten en als de dagvaarding op de rol is geplaatst de nota van het griffierecht.
 • De door de deurwaarder te maken kosten, nadat er vonnis is gewezen, komen voor rekening van de debiteur. Hierop zijn twee uitzonderingen: 1. de provisie van de deurwaarder, deze moet betaald worden door de opdrachtgever. 2. Mocht er bij de debiteur niets te verhalen zijn, dan vallen alle gemaakte kosten voor rekening van opdrachtgever.
 • Alle te maken kosten worden via de dagvaarding verhaald op de debiteur. Echter als er uiteindelijk geen geld is te innen bij de debiteur, worden de als voorschot betaalde deurwaarderskosten, het griffierecht en eventueel andere vooruit betaalde kosten niet door opdrachtnemer aan opdrachtgever terugbetaald. Er zal dan een afrekening plaatsvinden met opdrachtgever, waarbij alle kosten van de deurwaarder en alle kosten en toegekende bedragen in het vonnis, die opdrachtnemer toekomen, in rekening gebracht bij de opdrachtgever.
 • Als opdrachtgever na het uitbesteden van een opdracht aan opdrachtnemer, besluit deze in te trekken, zal opdrachtnemer de tot op dat moment gemaakte incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten in rekening brengen bij opdrachtgever. Opdrachtgever ontvangt hiervoor een factuur met een betalingstermijn van 30 dagen. Na 30 dagen is opdrachtgever in verzuim en worden de wettelijke rente en de buitengerechtelijke kosten in rekening gebracht.
 • Als opdrachtgever een losse opdracht geeft aan opdrachtnemer om hem/haar te vertegenwoordigen, dan hanteert opdrachtnemer een uurtarief van 125 euro exclusief BTW.
 1. Beëindiging of opschorting van de opdracht aan opdrachtnemer.

Opdrachtnemer is gerechtigd tussentijds haar werkzaamheden te beëindigen of op te schorten om haar moverende redenen of indien:

 • Opdrachtgever wordt geliquideerd, failliet wordt verklaard, surseance van betaling verkrijgt of indien er redelijke vermoedens zijn, dat opdrachtgever niet aan haar/zijn verplichtingen zal voldoen.
 • Indien er sprake is van een toerekenbare tekortkoming aan de zijde van opdrachtgever of opdrachtgever opdrachtnemer onduidelijk of onjuist heeft geïnformeerd voor of tijdens het uitvoeren van een opdracht. De tot op dat moment in rekening gebrachte incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten door opdrachtnemer worden dan in rekening gebracht bij opdrachtgever. Hiervoor zal opdrachtgever een factuur ontvangen, welke binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald moet worden.
 • Opdrachtgever buitenom opdrachtnemer met de debiteur een regeling of schikking treft. De tot op dat moment in rekening gebrachte incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten door opdrachtnemer worden dan in rekening gebracht bij opdrachtgever. Hiervoor zal opdrachtgever een factuur ontvangen, welke binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald moet worden.
 • Opdrachtgever ondanks diverse verzoeken opdrachtnemer zonder instructies laat. De tot op dat moment in rekening gebrachte incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten door opdrachtnemer worden dan in rekening gebracht bij opdrachtgever. Hiervoor zal opdrachtgever een factuur ontvangen, welke binnen de betalingstermijn van 14 dagen betaald moet worden.
 • Opdrachtnemer en/of de deurwaarder alles in het werk hebben gesteld om de openstaande vordering betaald te krijgen en dit door wat voor omstandigheid niet is gelukt, zal er een afrekening worden gemaakt. De tot dan toe gemaakte kosten van de deurwaarder en hetgeen opdrachtnemer toekomt komen dan voor rekening van opdrachtgever.
 1. Geheimhouding.
 • Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken over alle vertrouwelijke informatie of gegevens, die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen.
 1. Afrekening of betaling.
 • Opdrachtnemer incasseert of ontvangt alle betalingen van debiteuren op haar ING bankrekening NL02INGB0005445370 t.n.v. Stichting Beheer Cliëntgelden A&O Adviesburo, namens opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer, zal na aftrek van de door opdrachtnemer in rekening gebrachte  incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten, het restant ontvangen of nog te ontvangen bedrag(en) overmaken naar de rekening van opdrachtgever.
 • Opdrachtnemer zal nooit verplicht gesteld kunnen worden om ontvangen incassokosten, gemachtigde kosten of andere kosten aan opdrachtgever terug te betalen, indien debiteur niet of niet volledig aan zijn/haar betalingen heeft voldaan.
 • Mocht opdrachtgever rechtstreeks door een debiteur worden betaald is opdrachtgever verplicht dit terstond kenbaar te maken aan opdrachtnemer en de incassokosten, gemachtigde kosten of andere gemaakte kosten, welke door opdrachtnemer zijn gemaakt, per omgaande over te maken op de rekening van opdrachtnemer.
 • Alle door opdrachtnemer verstuurde facturen moeten per omgaande betaald worden.
 1. Omzetbelasting.
 • Alle in deze voorwaarden genoemde kosten en tarieven zijn exclusief de daarover verschuldigde omzetbelasting.
 1. Aansprakelijkheid.
 • Opdrachtnemer heeft met betrekking tot het welslagen van de opdracht een inspanningsverplichting en kan dus nimmer gehouden worden aan en/of aansprakelijk zijn voor een bepaald incassoresultaat.
 • De buitengerechtelijke en gerechtelijke incassoprocedure geschiedt voor rekening en risico van opdrachtgever.
 • In geval van overmacht is opdrachtnemer niet aansprakelijk voor iedere daaruit voortvloeiende schade. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van opdrachtnemer onafhankelijke omstandigheid, die nakoming van de overeenkomst tijdelijk of blijvend verhindert.
 • In het bijzonder geldt als overmacht, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, transportmoeilijkheden, brand, technische- en/of computerstoringen of andere ernstige storingen bij opdrachtnemer of dat van door haar ingeschakelde derden. Bij overmacht heeft opdrachtnemer het recht om de uitvoering van de opdracht(en) met de duur der overmacht te verlengen dan wel de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden, zonder dat opdrachtnemer in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding.
 • Opdrachtnemer is, onverminderd het in dit artikel bepaalde, met betrekking tot verrichte werkzaamheden, nimmer aansprakelijk voor een hoger bedrag dan de verzekerde som teriakel van vermogensschade van haar aansprakelijkheidsverzekering. Opdrachtnemer is gerechtigd de verstrekte opdracht in voorkomende gevallen onder haar verantwoordelijkheid door derden te laten uitvoeren zoals advocaten en deurwaarders. Opdrachtnemer is bevoegd de door die derden gehanteerde aansprakelijkheidsbeperkingen mede namens de opdrachtgever te aanvaarden. Iedere aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor tekortkomingen van die derden is uitgesloten.
 • Opdrachtnemer voert haar werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit en kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen in en buiten rechte van niet gerechtvaardigde vorderingen, welke aan opdrachtnemer ter incasso zijn overgedragen. Evenmin kan opdrachtnemer aansprakelijk worden gehouden voor gevolgen van onderzoek en recherche, op grond waarvan, door wie dan ook, foutieve beslissingen genomen zijn. Het accepteren en daadwerkelijk in behandeling nemen van vorderingen ter incasso geschiedt uitdrukkelijk met uitsluiting van iedere vorm van aansprakelijkheid voor opdrachtnemer.
 • Opdrachtgever is gehouden opdrachtnemer te vrijwaren en schadeloos te stellen ter zake van alle vorderingen en aanspraken van derden, die hun oorzaak vinden in het namens opdrachtgever in behandeling nemen en incasseren van door opdrachtgever aan opdrachtnemer aangeboden vorderingen.
 1. Geschillen.
 • Op de rechtsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is Nederlands recht van toepassing.
 • In alle voorkomende gevallen worden geschillen voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Noord Holland, locatie Alkmaar.
 1. Recht tot wijziging algemene voorwaarden.
 • Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de algemene voorwaarden, met name indien de zich ontwikkelende omstandigheden met betrekking tot de door opdrachtnemer gehanteerde methoden, technieken en/of tarieven hiertoe aanleiding geven en/of vigerende wet- en regelgeving hiertoe aanleiding geeft.